Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.showmag.nl (de Website ) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De website aanbieden van content en verkoop van merchandise Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 – Algemeen
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.showmag.nl.
3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Gebruiksregels van de Website
1. je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. je mag het volgende niet via de Website verspreiden:

 • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
 • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • Ongevraagde reclame (spam);
 • Foute of misleidende informatie;
 • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
  3. je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
  4. je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
  5. je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 3 – Het platform
Het doel van de Website is om een platform te bieden waar je met andere gebruikers in contact kunt komen. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt. Als jij en een andere gebruiker een conflict krijgen, moeten jullie dat conflict zelf oplossen.

Artikel 4 – Beschikbaarheid de Website

1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de website .

Artikel 5 – Gebruikersaccount
1. je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen. je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
2. Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6 – Prijzen
1.We zullen een prijswijziging op tijd bekend maken. Als we een prijswijziging aankondigen, mag je gratis en meteen opzeggen.
2. Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zullen we dit duidelijk op de website vermelden.

Artikel 7 – Uitsluiting
Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst.

We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 • Jouw account te verwijderen;
 • onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Artikel 8 – Geheimhouding
Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. je persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.

Artikel 9 – Geschillen
Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.